Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kielcach

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kielcach została powołana na podstawie art. 4¹ ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473 z późniejszymi zmianami) przez Prezydenta Miasta Kielce ( Zarządzenie Nr 38 / 2002 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 17 grudnia 2002 roku; Nr 1/2003 z dnia 02 stycznia 2003 r., Nr 15/2004 z dnia 13 stycznia 2004 r., Nr 6/2005 z dnia 6 stycznia 2005 r., Nr 61/2005 z dnia 25 lutego 2005 r., Nr 347/2005 z dnia 03 listopada 2005 r., Nr 30/2007 z dnia 5 lutego 2007 r., Nr 162/2009 z dnia 11 maja 2009 r., Nr 271/2009 z dnia 24 lipca 2009 r., Nr 16/2011 z dnia 5 stycznia 2011 r., Nr 458/2012 z dnia 19 stycznia 2012 r., Nr 34/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r. oraz Nr 45/2015 z dnia 12 lutego 2015 r.).

W skład Komisji wchodzą:

Przewodniczący Komisji – Marian Kubik

V-ce Przewodniczący Komisji – Krzysztof Gąsior

Sekretarz Komisji – Leszek Osterczy

Członkowie Komisji – ks. Kamil Banasik, Tomasz Bogucki, Iwona Czech, Anna Gromska, Mirosław Jamrożek, Maria Praszek, Krzysztof Słoń, Teresa Sójka, Zofia Szyba, ks. Jan Śledzianowski, Artur Ulrich, Dariusz Zwierzchowski.

Do zadań Komisji należy:

  • coroczne opracowywanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i przedstawianie go Prezydentowi Miasta Kielce do zatwierdzenia oraz do uchwalenia Radzie Miasta Kielce,
  • podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
  • zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
  • udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
  • prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży,
  • wspomaganie działalności – instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
  • podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego,
  • wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miasta Kielce określającymi liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających: do 4.5% alkoholu oraz na piwo, powyżej 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa), powyżej 18% zawartości alkoholu, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasadach usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
  • dokonywanie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz w wyniku tych kontroli wnioskowanie o cofnięcie tych zezwoleń.

Wniosek o skierowanie na leczenie odwykowe do GKRPA może złożyć każda osoba dorosła (nie musi być spokrewniona z osobą nadużywającą alkoholu, może być to sąsiad albo kolega z pracy), instytucje typu: policja, prokuratura, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, szkoła itp. Wniosek dotyczący skierowania na leczenie można sporządzić na miejscu przy pomocy pracownika GKRPA lub wypełnić gotowy formularz (do pobrania na dole strony).

Wnioski do GKRPA można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.30. Personalia osób zgłoszonych do GKRPA są objęte tajemnicą służbową, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

Po złożeniu stosownego wniosku, zarówno wnioskodawca jak i osoba zgłoszona, otrzymują pocztą wezwanie na posiedzenie GKRPA w celu przeprowadzenia rozmowy na temat sposobu picia alkoholu. GKRPA dla potrzeb przeprowadzenia postępowania zwraca się do policji z prośbą o informacje związane z nadużywaniem napojów alkoholowych przez osobę zgłoszoną.

Na pierwszym spotkaniu z Komisją osoba zgłoszona otrzymuje skierowanie na badanie do biegłych: lekarza psychiatry oraz psychologa, którzy wydają na piśmie opinię psychiatryczno- psychologiczną, określającą czy badany jest uzależniony od alkoholu, stopień uzależnienia i wskazującą rodzaj leczenia.

W przypadkach niestawienia się na badanie psychiatryczno- psychologiczne w wyznaczonym terminie, nie wyrażenia zgody na podjęcie leczenia pomimo opinii psychiatryczno- psychologicznej mówiącej o jego konieczności lub przerwania leczenia, GKRPA działając na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ma prawo i obowiązek skierować powyższą sprawę do rozpatrzenia przez Sąd Rodzinny w celu wydania postanowienia o zobowiązaniu do leczenia odwykowego.

Bliższe informacje uzyskać można na miejscu od pracownika GKRPA (w siedzibie Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach, ul. J. Nowaka Jeziorańskiego 65, pokój 30) lub telefonicznie pod numerem: 41 36 – 76 – 302 wewnętrzny 23.

formularz zgłoszeniowy