Informacja na temat przetwarzania danych osobowych na Facebook’u (RODO)

Uprzejmie informujemy, że:

1) Administratorem danych osobowych subskrybentów i obserwatorów fanpage’a Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji na Facebooku jest Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach, ul. J. Nowaka Jeziorańskiego 65, 25-432 Kielce

W zakresie administracji danymi osobowymi wszystkich osób odwiedzających serwis Facebook jest Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Informacje o celach, zakresie i sposobach przetwarzania Państwa danych osobowych przez Facebook Inc. można pozyskać ze stron https://www.facebook.com/about/privacy/update oraz https://www.facebook.com/policies/cookies/

2) Administrator Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się, pisząc na adres iod@psychoterapia24.com

3) Używamy Państwa danych osobowych w celu informowania Państwa o naszej działalności. Nie archiwizujemy Państwa aktywności związanej z korzystaniem z naszego fanpage’a poza serwisem Facebook.

4) Zakres przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych zawiera:

– identyfikator Facebooka (zazwyczaj imię i nazwisko),

– podstawowe dane identyfikacyjne oraz inne dane, które opublikowali Państwo i udostępnili na swoim profilu Facebook,

– zdjęcie profilowe oraz inne opublikowane i udostępnione zdjęcia,

Za sprawą wtyczki Facebook Insights otrzymujemy również anonimowe dane statystyczne o użytkownikach odwiedzających naszego fanpage’a. Działanie wtyczki opiera się na zapisie na dyskach twardych Państwa urządzeń plików szpiegujących, tzw. cookies, które zawierają indywidualny kod użytkownika. Dzięki plikom cookies Facebook gromadzi dane połączeń swoich użytkowników i może je przetwarzać na udostępniane nam dane statystyczne. Ze względu na informacyjny charakter fanpage’a Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edykacji nie wykorzystujemy tych danych i ich nie archiwizujemy.

5) Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji przetwarza dane związane z prowadzeniem fanpage’a na zasadach określonych przez Facebook Inc. w celu:

– informowania Państwa o aktywności Centrum, promowania organizowanych przez nas wydarzeń

– podjęcia przez Państwa działań zmierzających do skorzystania z naszych usług z uwagi na zainteresowanie naszą działalnością

6) Odbiorcami Państwa danych osobowych są:

a) podmioty i instytucje, którym jesteśmy zobowiązani przekazywać informacje na podstawie przepisów prawa

b) Facebook Inc. na niepodlegających zmianie zasadach określonych w polityce prywatności firmy.

Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy z zastrzeżeniem międzynarodowego charakteru przepływu danych w serwisie Facebook. Facebook Inc. posiada certyfikat Privacy Shield stwierdzający poziom ochrony danych osobowych zgodny z przepisami obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej.

7. Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji przechowuje Państwa dane osobowe wyłącznie w przez okres Państwa subskrybcji naszego fanpage’a. Okres przechowywania danych gromadzonych przez Facebook jest określony w jego regulaminie.

8. Mają Państwo prawo do:

– dostępu do treści przetwarzanych danych i ich kopii

– sprostowania danych

– usunięcia danych

– ograniczenia przetwarzania

– sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadku Państwa szczególnej sytuacji

– wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które odbywało się przed cofnięciem.

Z wymienionych praw mogą Państwo skorzystać, przesyłając wiadomość do naszego Inspektora ochrony danych.

Ponadto w przypadku powzięcia o niewłaściwym przetwarzaniu Państwa danych przysługuje Państwu prawo do skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego w dowolnym państwie członkowskim Unii Europejskiej.

9. Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji nie dokonuje profilowania na podstawie danych osobowych gromadzonych w serwisie Facebook oraz nie poddaje ich zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w przypadku subskrypcji fanpage’a Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji w serwisie Facebook.