Profilaktyka

Profilaktyka jest jednym z najważniejszych zadań Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach. W trosce o młodych ludzi pracownicy ŚCPiE podejmują szereg działań, których celem jest promowanie zdrowego rozwoju, a także zapobieganie niepożądanym zjawiskom. Realizujemy zadania z zakresu profilaktyki pierwszego i drugiego stopnia.

Profilaktyka pierwszego stopnia to ogólne działania profilaktyczne, edukacyjne i psychoedukacyjne, których celem jest szerzenie wiedzy o zdrowym trybie życia, promowanie prospołecznych i rozwojowych wzorców funkcjonowania oraz zapobieganie zachowaniom ryzykownym wśród dzieci i młodzieży z grupy niskiego ryzyka.

Profilaktyka drugiego stopnia adresowana jest do młodych osób z grup podwyższonego ryzyka: przeżywających różne trudności czy przejawiających różnorodne formy niedostosowania społecznego. Celem działań jest ograniczanie głębokości i czasu trwania dysfunkcji, ułatwianie wycofywania się z zachowań ryzykownych oraz zamienianie ich na zachowania prozdrowotne i prospołeczne.

Współpracujemy z wychowawcami i pedagogami szkolnymi, podejmujemy oddziaływania interwencyjne wtedy, gdy pojawiają się poważne problemy wychowawcze lub zachowania ryzykowne. Pomagamy rozpoznawać i diagnozować zagrożenia oraz rozwijać strategie przeciwdziałania im.

Dla dzieci i ich rodziców oferujemy wsparcie, pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną. Oddziaływania profilaktyczne realizujemy wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Wykwalifikowana kadra terapeutów oraz trenerów prowadzi zajęcia w zakresie:

  • integracji i rozwoju osobistego uczestników,
  • pogłębiania świadomości w zakresie samooceny, pracy nad zdrowym, silnym charakterem oraz adekwatnym i pozytywnym poczuciem własnej wartości,
  • kształtowania świadomości roli i miejsca w grupie, sposobów lepszego funkcjonowania w relacjach z innymi,
  • rozwijania umiejętności komunikacyjnych oraz zachowań asertywnych,
  • ćwiczenia kontaktu z uczuciami, rozpoznawania ich, nazywania i wyrażania,
  • poznania konstruktywnych sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami oraz stresującymi sytuacjami,
  • przeciwdziałania agresji i przemocy rówieśniczej,
  • profilaktyki uzależnień,
  • kształtowania wśród uczestników postawy tolerancji, akceptacji i poszanowania odmienności, różnorodności zachowań, wartości i przekonań innych ludzi,
  • promowania zdrowego stylu życia.

Dyrektorowie szkół, pedagodzy i wychowawcy mogą przesyłać wnioski o nawiązanie współpracy na adres:

 

Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji
ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 65
25-432 Kielce, nr faxu: 41 36-76-938