Program „Bądź sobą”

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY I UZALEŻNIENIOM WŚRÓD MŁODZIEŻY: „BĄDŹ SOBĄ”

Instytucje realizujące program:

  • Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach,
  • Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „PRO”

Data pierwszej edycji: 2007

Adresaci:
Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych przejawiający trudności wychowawcze oraz Liderzy Młodzieżowi – osoby, które przeszły już program i oddziaływają na grupę jako wzorzec pozytywny (w sumie 25 osób.

Czas trwania programu: rok szkolny (wrzesień – lipiec)

Cel główny programu to: przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy wśród młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej

Opis działań: Czas realizacji programu pokrywa się z rokiem szkolnym. Programem skierowany jest do młodzieży, która eksperymentuje z substancjami psychoaktywnymi oraz do młodzieży, która ma trudności w kontroli zachowań i jest agresywna. Dwadzieścia procent grupy docelowej stanowią Liderzy Młodzieżowi wyłonieni z poprzedniej edycji programu. Cały program opiera się na 3 rodzajach oddziaływań.

  • Świetlica socjoterapeutyczna dla młodzieży, która odbywa się raz w tygodniu i trwa 3 godz. dydaktyczne. Młodzież na świetlicy funkcjonuje w oparciu o regulamin świetlicy, wspólnie ustalone zasady oraz etapy świadczące o własnym rozwoju i zaangażowaniu w życie grupy, jak również Osobiste Plany Rozwoju. Występują 4 etapy uczestnictwa. Obserwator, Uczestnik, Aplikant i Lider Młodzieżowy.
  • Warsztaty Umiejętności Społecznych. Jest to 4 lub 5 spotkań w ciągu roku szkolnego dla nowo rekrutowanej grupy. Celem warsztatów jest rozwój umiejętności społecznych w zakresie: uczuć i emocji, asertywności, konstruktywnego rozwiązywania konfliktów i negocjacji.
  • Wyjazdy weekendowe i obozy letnie i zimowe– Dodatkowymi działaniami w ramach programu, które mają się przyczynić do utrwalenia już zdobytych umiejętności, doskonalenia ich w praktyce oraz naukę nowych są wyjazdy weekendowe (Weekendowy Warsztat Umiejętności Społecznych piątek-niedziela) Zimowy Warsztat Umiejętności Społecznych – 6 dni oraz Letni Warsztat Umiejętności Społecznych – 10 dni). Wyjazdy dla młodzieży prowadzane są metodą społeczności terapeutycznej, która opiera się na omawianiu realizowanych przez uczestników funkcji podczas wyjazdów oraz na grupowym rozwiązywania trudności. Metoda ta to również praktyczna nauka komunikacji w grupie: udzielania informacji zwrotnych, wyrażania uczuć i emocji, nauka otwierania się względem innych. Wyjazdy maja charakter sportowo-turystyczny. Każdy dzień pobytu młodzieży jest szczelnie wypełniony różnymi formami aktywności.

Końcowym etapem całego programu jest wyłonienie nowych Liderów oraz przygotowanie ich do współpracy w kolejnych cyklach programu. Szkolenie to skupia się na rozszerzaniu własnego potencjału Lidera, poznawaniu ograniczeń i naukę radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Szkolenie obejmuje rozwój umiejętności motywowania innych do działania, odnajdywaniu ich indywidualnych zainteresowań i celów życiowych. Cały program kończy się ewaluacją i podsumowaniem.