Pomoc psychologiczna

Pomoc interwencyjna i psychoterapia indywidualna

Po konsultacji i pomocy doraźnej podczas kontaktu wstępnego (do 4 spotkań), terapeuta wraz z pacjentem mogą podjąć decyzję o rozpoczęciu procesu psychoterapii, jeśli problemy mają charakter przewlekły. Celem psychoterapii jest leczenie zaburzeń emocjonalnych, zmiana dysfunkcjonalnych zachowań czy nieprzystosowawczych przekonań pacjenta. 

W przypadku, gdy mamy do czynienia z ostrym kryzysem, wynikającym z nagromadzenia się w życiu klienta wielu niesprzyjających okoliczności lub kryzys jest następstwem nieodległego traumatycznego wydarzenia, wówczas terapeuta wraz z pacjentem ustalają program pomocy interwencyjnej. Interwencja kryzysowa nakierowana jest na pomoc, dzięki której osoba będzie mogła powrócić do dobrego funkcjonowania, jakie występowało przed pojawieniem się kryzysu.

Usługi interwencji kryzysowej oraz pomoc psychoterapeutyczną świadczą w ŚCPiE odpowiednio przeszkoleni terapeuci. Utrzymywaniu i doskonaleniu wysokiej jakości pomocy terapeutycznej służą wewnątrzzespołowe zajęcia superwizyjne, a także szkolenia całego zespołu (w tym sesje superwizyjne tzw. zewnętrzne – w najlepszych Ośrodkach w Polsce).

Psychoterapia grupowa

 1. GRUPA DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików). Osoby biorące udział w terapii DDA pochodzą z rodzin z problemem alkoholowym lub rodzin dysfunkcyjnych. Następstwem rozwoju w takiej rodzinie mogą być miedzy innymi:

  • niskie poczucie własnej wartości,

  • Nieadekwatne oczekiwania wobec siebie, innych oraz życia,

  • zahamowanie w kontaktach z innymi ludźmi oraz problemy w tworzeniu satysfakcjonujących związków i relacji z innymi ludźmi,

  • nieumiejętność panowania nad wybuchami złości, szczególnie wobec bliskich albo przeciwnie – brak umiejętności bronienia swojego zdania,

  • dręczące, nieadekwatne poczucie winy i odpowiedzialności za picie rodzica/ów,

  • lęki (w tym hipochondryczne, napady paniki oraz inne).

  Niektóre osoby z rodzin dysfunkcyjnych w życiu dorosłym doświadczają wiele cierpienia oraz problemów osobistych, rodzinnych czy zawodowych. Proponowana psychoterapia ma pomóc w zaradzeniu tym problemom. Sesje odbywają się raz w tygodniu przez 3 godziny. Czas trwania terapii – 9 miesięcy.

 2. grupa GRO (Grupa Rozwoju Osobistego). Do grupy przyjmowane są z reguły osoby, które korzystały wcześniej z innych form terapii (np. z terapii indywidualnej lub ukończyły grupę DDA). Stanowi okazję do dalszej pracy terapeutycznej nad sobą i własnymi problemami oraz pogłębienia rozumienia siebie oraz rozumienia innych ludzi. W problemach opisywanych przez innych, w ich zachowaniach, w sposobach radzenia sobie z trudnościami, a także doświadczanych emocjach uczestnicy grupy mogą przeglądać się niby w lustrze. Grupa GRO skonstruowana jest na podobieństwo grup self-experience, prowadzonych w nurcie myślenia psychodynamicznego.

Terapia Par i Rodzin

Sesje rodzinne, podobnie jak i terapia par, prowadzone są przez dwoje przeszkolonych do tego celu terapeutów. Zwykle spotkania ustalane są co 2 tygodnie. Pierwsze spotkanie lub kilka początkowych poświęcane jest na zrozumienie problemu, tak jak widzą go małżonkowie lub wszyscy członkowie rodziny. Następnym koniecznym krokiem jest ustalenie wspólnego celu terapii, na który zgodzą się wszyscy zainteresowani. Bez tego niemożliwe jest rozpoczęcie terapii i sesje zakończyłyby się na wstępnych konsultacjach. Prowadzimy również terapię par, które nie sformalizowały swojego związku.

Podczas systemowej terapii rodzin (STR) terapeuci starają się zachować pewną neutralność. Oznacza to, że w STR terapia koncentruje się na poszukiwaniu rozwiązań, które okażą się korzystne dla całej rodziny i każdego jej członka z osobna. Regułą jest nie udzielanie rad, gdyż ich skuteczność jest niska lub zerowa. Zamiast rad terapeuci wraz z rodziną/parą pracują nad klarowną komunikacją, lepszym rozumieniem się nawzajem oraz nowymi, bardziej optymalnymi wzorcami zachowania.

Zgłaszane przez rodziny/pary problemy wiążą się między innymi z kryzysami małżeńskimi (trudności w porozumieniu się, zdrada małżeńska), zaburzeniami łaknienia (bulimia, anoreksja) czy innymi problemami wychowawczymi z dziećmi w wieku dojrzewania. Oferujemy pomoc w wyjściu z kryzysu, poprawie komunikacji pomiędzy członkami rodziny. Pomagamy również w mediacji, jeśli oboje chcą rozwodu – jej celem jest przede wszystkim ochrona dzieci przed najbardziej poważnymi skutkami rozpadu rodziny oraz minimalizowanie innych strat.