Zawarta umowa

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym

w trybie zapytania ofertowego o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 zł netto na:

„Dostawę i montaż drzwi wewnętrznych oraz demontaż starych drzwi

znajdujących się w budynku Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach, ul. J. Nowaka Jeziorańskiego 65”.

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia wybrano ofertę złożoną przez firmę

GAMI – Mirosława Gałecka

Ul. Krakowska 291

Kielce

Cena brutto – 31 586,40 zł