RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), uprzejmie informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji, ul. J. Nowaka Jeziorańskiego 65, 25-432 Kielce. W przypadku pytań dotyczących procesu przetwarzania swoich danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, pisząc na adres e-mail: iod@psychoterapia24.com
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie, w celu  i zakresie określonym w:
  a) obowiązujących przepisach prawa,
  b) zawartych umowach,
  c) udzielonej zgodzie.
 3. Podczas przetwarzania Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do danych,
  b) prawo do kopii danych,
  c) prawo do żądania sprostowania danych w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
  d) prawo do żądania niezwłocznego usunięcia danych, inaczej „prawo do bycia zapomnianym”
  w przypadku, gdy:
  – dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  – osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie danych, i nie ma innej – podstawy prawnej przetwarzania,
  – osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania, i nie występują nadrzędne
  – prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
  – dane były przetwarzane niezgodnie z prawem,
  – dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego,
  e) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku, gdy:
  – osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość danych,
  – przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
  -Administrator nie potrzebuje już danych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  – osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą,
  f) prawo do przenoszenia danych w przypadku, gdy:”
  – przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy,
  – przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
  g) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją wynikającą z przetwarzania danych w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi,
 4. Podanie danych przez Państwa może być obowiązkowe, a podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora będzie przepis powszechnie obowiązującego prawa lub zawarta umowa pomiędzy stronami.
 5. W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych, gdzie podstawą jest zgoda, podanie danych jest dobrowolne. Wówczas przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie przez Państwa zgody nie ma wpływu na zgodność z przepisami prawa dotychczasowego przetwarzania, które zostało zrealizowane na podstawie cofniętej zgody.
 6. Przekazane dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego dane te zostały przekazane, a po tym czasie przez okres, a także w zakresie przewidzianym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
 7. W przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez Administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie swoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 8. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty upoważnione na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Administratorem
  a tym podmiotem.
 9. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach monitoringu wizyjnego w Placówce

Uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach monitoringu wizyjnego jest Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach reprezentowane przez Dyrektora.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym w przypadku pytań dot. przetwarzania danych osobowych mogą się Państwo skontaktować, pisząc na adres e-mail: iod@psychoterapia24.com
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym przed budynkiem Placówki i ochrony mienia.
 4. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi:
  – ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy;
  -ustawa z dnia 25 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.

5. Przetwarzanie obejmuje następujące kategorie danych osobowych:

 • wizerunek osoby;
 • sposób zachowania;
 • numer rejestracyjny pojazdu;

6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 24 godzin od momentu nagrania, po czym następuje jego nadpisanie kolejnymi zdarzeniami.

7. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty lub instytucje uprawnione
na podstawie przepisów prawa.

8. Przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach;
 • ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych osobowych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania.

9. W przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez Administratora mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ściągnij:
Obowiązek Informacyjny

Monitoring wizyjny