Rekrutacja


OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(t.j. Dz.U. z 2022 poz. 530)

Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji
ul. J. Nowaka Jeziorańskiego 65
25-432 Kielce

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Starszy referent

 1. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy – niezbędne:
 2. obywatelstwo polskie,
 3. spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych zdefiniowanych dla stanowisk urzędniczych,
 4.  wykształcenie wyższe lub wykształcenie średnie (minimum 2 lata stażu pracy),
 1. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy – dodatkowe:
 2. znajomość ustawy prawo zamówień publicznych,
 3. znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,
 4. znajomość rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO),
 5. ukończenie szkolenia  w zakresie udzielania zamówień publicznych o wartości równej lub nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych netto,
 6. ukończenie szkolenia z obsługi systemu e-Doręczenia,
 7. umiejętność pracy w zespole,
 8. umiejętność komunikacji i współpracy.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 2. bieżące śledzenie przepisów z zakresu zamówień publicznych,
 3. wykonywanie wszelkich czynności, związanych z udzielaniem zamówień publicznych w Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji (ŚCPiE), określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w ŚCPiE, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto,
 4. opracowywanie sprawozdań o udzielonych zamówieniach,
 5. przyjmowanie i wysyłanie korespondencji, prowadzenie dzienników podawczych,
 6. odbieranie i doręczanie korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego (e-doręczenia),
 7. postępowanie z dokumentacją w oparciu o obowiązujące przepisy kancelaryjne i archiwalne,
 8. wprowadzanie danych o zużyciu mediów oraz wartości z faktur na platformę internetową www.energia.kielce.eu (w tym skanowanie faktur),
 9. koordynowanie i realizowanie spraw związanych z ochroną danych osobowych (RODO),
 10. realizowanie zadań określonych w Polityce postępowania z danymi osobowymi w ŚCPiE.
 1. Miejsce wykonywania pracy:

Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji
Ul. J. Nowaka Jeziorańskiego 65
25-432 Kielce

 1. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

– narzędzia pracy: komputer, sprzęt biurowy
– bezpieczne warunki pracy na stanowisku,
– budynek piętrowy, ograniczona możliwość poruszania się po budynku
– brak windy

 1. Liczba lub wymiar etatu: 1,0 etat
 1. Wynagrodzenie: zgodnie z Zarządzeniem Nr 1/2022 Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach
  (z późn.zm.)
 1. Warunki dotyczące charakteru pracy na danym stanowisku:
 2. praca w siedzibie, udział w szkoleniach.
 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach,
  w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6 %.
 1. Wymagane dokumenty:
 2. list motywacyjny,
 3. życiorys – cv,
 4. kopie świadectw pracy,
 5. kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 6. kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 7. oryginał kwestionariusza osobowego,
 8. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu
  z pełni praw publicznych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. oświadczenie o wyrażeniu  zgody  na przetwarzanie  danych osobowych zawartych
  w ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu naboru, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO,
 10. oświadczenie o zapoznaniu z treścią klauzuli informacyjnej,
 11.  kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy
  o pracownikach samorządowych.

Wszelkie dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata winny być własnoręcznie podpisane,  każda strona parafowana.

 1. Termin składania dokumentów:

  do dnia 19 lutego 2024 r. do godz. 15.00.
 1. Miejsce składania dokumentów:

  Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji
  ul. J. Nowaka Jeziorańskiego 65
  25-432 Kielce
 1. Zatrudnienie:

  Umowa o pracę

Oferty należy składać osobiście (sekretariat ŚCPiE, pokój nr 27, I piętro) lub przesłać pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu do ŚCPiE).

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem:

„NABÓR NA STANOWISKO – STARSZY REFERENT”

Uwagi:

 1. O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
 2. Postępowanie kwalifikacyjne może być jedno lub dwuetapowe. Odbywa się tylko w jednym terminie i miejscu wyznaczonym przez komisję.
 3. Dokumenty rekrutacyjne złożone po terminie, bez zastrzeżonej formy papierowej, niekompletne – podlegają odrzuceniu w procesie rekrutacji, a kandydat nie jest dopuszczony do dalszego postępowania.
 4. Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania aplikacji oraz przyjmowania ww. dokumentów poza ogłoszeniem.
 5. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
 6. Przez staż pracy rozumie się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, potwierdzony kopiami świadectw pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy – zaświadczeniem o zatrudnieniu, zawierającym okres zatrudnienia.
 7. W Biuletynie Informacji Publicznej umieszcza się informację o kandydatach spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu.
 8. Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru będzie upowszechniana przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji, ul. J. Nowaka Jeziorańskiego 65 oraz przez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres co najmniej 3 miesięcy.

Poniżej wymienione załączniki są do pobrania ze strony internetowej www.scpie.kielce.eu
i znajdują się w zakładce „Rekrutacja”:

 1.  kwestionariusz osobowy,
 2. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu
  z pełni praw publicznych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 3. oświadczenie o wyrażeniu  zgody  na przetwarzanie  danych osobowych zawartych
  w ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu naboru, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO,
 4. oświadczenie o zapoznaniu z treścią klauzuli informacyjnej.
 5. klauzula informacyjna dla kandydata.

Archiwum

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA STANOWISKO KIEROWNIKA DZIAŁU PROFILAKTYKI I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(t.j. Dz.U. z 2022 poz. 530)

Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji

ul. J. Nowaka Jeziorańskiego 65

25-432 Kielce

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Kierownik Działu Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży

 1. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy – niezbędne
  1). obywatelstwo polskie
  2). spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych zdefiniowanych dla stanowisk urzędniczych
  3). wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magistra na kierunku psychologia lub pedagogika
  co najmniej pięcioletni staż pracy  w zakresie pomocy psychopedagogicznej.
 1. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy – dodatkowe:
  1). ukończenie kursów dokształcających w zakresie  pomocy psychologicznej i podobnych
  2). wiedza na temat zadań i funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii
  3). znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
  4). umiejętność pracy w zespole.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1). sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracownikami Działu Profilaktyki
  i Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży
  2). proponowanie kierunków działań, planów szkoleń oraz zebrań dla podległych pracowników,
  3). diagnozowanie problemowe przy pierwszym kontakcie
  4). podejmowanie decyzji o dalszym postępowaniu
  5). udzielanie wsparcia i pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysowych
  6). prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej dla młodzieży i osób dorosłych
  7). udzielanie konsultacji na potrzeby wszystkich sekcji Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii oraz dla podległych pracowników,
 1. Miejsce wykonywania pracy:

Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji

Ul. J. Nowaka Jeziorańskiego 65

25-432 Kielce

 1. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

– narzędzia pracy: komputer, sprzęt biurowy

– bezpieczne warunki pracy na stanowisku,

– praca w pokoju jednoosobowym, parter

– budynek piętrowy, ograniczona możliwość poruszania się po budynku

– brak windy

 1. Liczba lub wymiar etatu: 1,0 etat
 1. Wynagrodzenie: zgodnie z Zarządzeniem Nr 1/2022 Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach
 1. Warunki dotyczące charakteru pracy na danym stanowisku:
  1). praca w siedzibie, wymagająca podejmowania decyzji
  2). wyjścia służbowe na terenie miasta Kielce
  3). wyjazdy służbowe
  4). udział w superwizjach grupowych|
  5). udział w szkoleniach.
 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach,
  w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6 %.
 1. Wymagane dokumenty
  1). list motywacyjny,
  2). życiorys – cv,
  3). koncepcja rozwoju Działu Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej dla Dzieci
  i Młodzieży,
  4). kopie świadectw pracy,
  5). kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
  6). kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
  7). oryginał kwestionariusza osobowego,
  8). oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu
  z pełni praw publicznych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  9). oświadczenie o wyrażeniu  zgody  na przetwarzanie  danych osobowych zawartych
  w ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu naboru, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO,
  10). oświadczenie o zapoznaniu z treścią klauzuli informacyjnej,
  11). kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy
  o pracownikach samorządowych.

Wszelkie dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata winny być własnoręcznie podpisane,  każda strona parafowana.

 1. Termin składania dokumentów:


 do dnia 13 czerwca 2022 r. do godz. 15.00.

 1. Miejsce składania dokumentów:

Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji

ul. J. Nowaka Jeziorańskiego 65

25-432 Kielce

Oferty należy składać osobiście (sekretariat ŚCPiE, pokój nr 27, I piętro) lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do ŚCPiE)

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem:

„NABÓR NA STANOWISKO – KIEROWNIK”

Uwagi:

 1. O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
 2. Postępowanie kwalifikacyjne może być jedno lub dwuetapowe. Odbywa się tylko w jednym terminie i miejscu wyznaczonym przez komisję.
 3. Dokumenty rekrutacyjne złożone po terminie, bez zastrzeżonej formy papierowej, niekompletne – podlegają odrzuceniu w procesie rekrutacji, a kandydat nie jest dopuszczony do dalszego postępowania.
 4. Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania aplikacji oraz przyjmowania ww. dokumentów poza ogłoszeniem.
 5. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
 6. Przez staż pracy rozumie się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, potwierdzony kopiami świadectw pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy – zaświadczeniem o zatrudnieniu, zawierającym okres zatrudnienia.
 7. W Biuletynie Informacji Publicznej umieszcza się informację o kandydatach spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu.
 8. Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru będzie upowszechniana przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji, ul. J. Nowaka Jeziorańskiego 65 oraz przez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres co najmniej 3 miesięcy.

Poniżej wymienione załączniki są do pobrania ze strony internetowej www.scpie.kielce.eu
i znajdują się w zakładce „Rekrutacja”:

 1.  kwestionariusz osobowy,
 2. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu
  z pełni praw publicznych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 3. oświadczenie o wyrażeniu  zgody  na przetwarzanie  danych osobowych zawartych
  w ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu naboru, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO,
 4. oświadczenie o zapoznaniu z treścią klauzuli informacyjnej.
 5. klauzula informacyjna dla kandydata.

 Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Kierownik Działu Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży

Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach

informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

w Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach

Ul. J. Nowaka Jeziorańskiego 65

25-432 Kielce

Stanowisko urzędnicze: Kierownik Działu Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży

Imię i nazwisko wybranego kandydata:

Wojciech Cechowski, zamieszkały w Kielcach

Uzasadnienie wyboru:

Pan Wojciech Cechowski spełnił wymagania formalne i niezbędne określone w ogłoszeniu
o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się bardzo dobrą znajomością wymaganych przepisów, wiedzą na temat profilaktyki i pomocy psychologicznej dla dzieci
i młodzieży oraz predyspozycjami i umiejętnościami wymaganymi na danym stanowisku.


Archiwum

Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach

ogłasza nabór na wolne stanowisko:

Sprzątaczka

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy:

  sprzątanie wyznaczonych powierzchni budynku Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki
  i Edukacji,
  wykonywanie czynności porządkowych na terenie Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki
   i Edukacji (tereny zielone),
  dbanie o rośliny wewnątrz pomieszczeń budynku jednostki oraz o stan zieleni wokół budynku,
  wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonego związanych
  z działalnością jednostki.

2. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy – niezbędne :

 • wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe,
 • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zadań na zajmowanym stanowisku,
 • korzystanie z pełni praw publicznych, pełna zdolność do czynności prawnych oraz niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • dyspozycyjność,
 • obywatelstwo polskie,
 • Wymagania dodatkowe:
 • doświadczenie na podobnym stanowisku pracy będzie dodatkowym atutem,
 • umiejętność pracy z urządzeniami czyszczącymi mechanicznymi oraz ręcznymi,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • zaangażowanie w pracę oraz rzetelne wykonywanie powierzonych czynności.  

4. Miejsce wykonywania pracy:

Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach

 ul. J. Nowaka Jeziorańskiego 65

25-432 Kielce

5. Warunki pracy:

Umowa o pracę na czas określony, w pełnym wymiarze czasu pracy (1 etat),  maksymalnie po 33 miesiącach nienagannej pracy umowa na czas nieokreślony.

 Praca zmianowa od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 14.00 oraz od 12.00 do 20.00.

6. Wynagrodzenie:

zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach, ustalonym Zarządzeniem Nr  8/2017 Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach z dnia 30 sierpnia 2017 r. (z późn.zm.)  

7. Wymagane dokumenty i oświadczenia w formie papierowej:

 • podpisane podanie o przyjęcie na stanowisko sprzątaczki,
 • podpisany życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie (świadectwo/dyplom), zaświadczenia   o odbytych szkoleniach,
 • kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie lub staż pracy – zaświadczenia o   zatrudnieniu, kopie świadectw pracy,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie(załącznik Nr 1)
 • podpisane oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie, posiadaniu pełnej zdolności do    czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych(załącznik Nr 2)
 • podpisane oświadczenie, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe (załącznik Nr 3)
 • podpisana informacja o przetwarzaniu danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko sprzątaczki (załącznik Nr 4)

8. Termin składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 20 listopada 2021 r. (włącznie) w siedzibie Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach, ul. J. Nowaka Jeziorańskiego 65, pokój Nr 27 (I piętro) w godz. od 9.00 do 15.00, w zamkniętej kopercie z napisem „Rekrutacja na stanowisko sprzątaczki”, bądź należy przesłać pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu do ŚCPiE) na adres: Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach, ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 65, 25-432 Kielce.

9. Inne informacje:

 1. Postępowanie naboru  będzie polegało na analizie ofert i rozmowie kwalifikacyjnej
  z wybranymi kandydatami. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Ostateczna decyzja o zatrudnieniu należy do Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach.
 2. Dokumenty rekrutacyjne złożone po terminie, bez zastrzeżonej formy papierowej, niekompletne – podlegają odrzuceniu w procesie rekrutacji, a kandydat nie jest dopuszczony do dalszego postępowania.
 3. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki
  i Edukacji w Kielcach, ul. J. Nowaka Jeziorańskiego 65, 25-432 Kielce. Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych zawiera treść informacji
  o przetwarzaniu danych osobowych.
 4. Informacja o wynikach naboru będzie dostępna na stronie internetowej www.scpie.kielce.eu
  w zakładce „Rekrutacja”.
 5. W terminie do 2 tygodni po ogłoszeniu wyniku naboru należy odebrać złożone dokumenty,
  w przeciwnym wypadku zostaną zniszczone.

Archiwum

Ogłoszenie

Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach

ogłasza nabór na wolne stanowisko:

Konsultanta psychoterapii i interwencji

w Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii

1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy:

 • poradnictwo psychologiczne i/lub psychoseksuologiczne,
 • profilaktyka dzieci i młodzieży,
 • interwencja kryzysowa,
 • psychoterapia indywidualna, socjoterapia.

2. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy – niezbędne :

 • wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie psychologii (studia całościowe magisterskie),
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • kandydat/ka nie może być skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

3. Wymagania dodatkowe:

 • odbyte szkolenie (lub w trakcie) w zakresie seksuologii, pomocy psychologicznej, psychoterapii,
 • sumienność, samodzielność, odpowiedzialność,
 • komunikatywność, empatia,
 • wysoki poziom umiejętności interpersonalnych,
 • wysoka kultura osobista,
 • odporność emocjonalna.

4. Miejsce wykonywania pracy:

Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach

 ul. J. Nowaka Jeziorańskiego 65

25-432 Kielce

5. Warunki pracy:

umowa o pracę, 1 etat

6. Wynagrodzenie:

zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki
i Edukacji w Kielcach, ustalonym Zarządzeniem Nr  8/2017 Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach z dnia 30 sierpnia 2017 r. (z późn.zm.)  

7. Wymagane dokumenty i oświadczenia w formie papierowej:

 • podpisane podanie o przyjęcie na stanowisko konsultanta psychoterapii i interwencji,
 • podpisany życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie (dyplom), zaświadczenia   o odbytych szkoleniach,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie1)
 • podpisane oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie, posiadaniu pełnej zdolności do    czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych2)
 • podpisane oświadczenie, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe,3)
 • podpisana informacja o przetwarzaniu danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko konsultanta psychoterapii i interwencji 4) 

8. Termin składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 2 sierpnia 2021 r. (włącznie) w siedzibie Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach, ul. J. Nowaka Jeziorańskiego 65, pokój Nr 27 (I piętro) w godz. od 8.00 do 15.30, w zamkniętej kopercie z napisem „Rekrutacja
na stanowisko konsultanta psychoterapii i interwencji”,
bądź należy przesłać pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu do ŚCPiE) na adres: Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach, ul. J. Nowaka Jeziorańskiego 65, 25-432 Kielce.

9. Inne informacje:

1. ŚCPiE zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych tylko z wybranymi kandydatami. O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru (rozmowa kwalifikacyjna) kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

2. Dokumenty rekrutacyjne złożone po terminie, bez zastrzeżonej formy papierowej, niekompletne – podlegają odrzuceniu w procesie rekrutacji, a kandydat nie jest dopuszczony do dalszego postępowania.

3. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki
i Edukacji w Kielcach, ul. J. Nowaka Jeziorańskiego 65, 25-432 Kielce. Szczegółowe informacje
w zakresie przetwarzania danych osobowych zawiera treść informacji o przetwarzaniu danych osobowych.

3. Informacja o wynikach naboru będzie dostępna na stronie internetowej www.scpie.kielce.eu

1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik Nr 1)

2) oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych ( załącznik Nr 2)

3) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe (załącznik nr 3)

4) informacja o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik Nr 4)

———————————————————————————————————————————————————————————————-
Zmiany dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach rekrutacji

 

W związku z obowiązującymi przepisami prawa i zaleceniami Urzędu Ochrony Danych Osobowych Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach wprowadziło nowe zasady przetwarzania danych osobowych w zakresie rekrutacji. Wszelkie podania oraz curriculum vitae (CV) będą przyjmowane jedynie w uzasadnionym celu, a więc tylko wtedy, kiedy jest prowadzona rekrutacja na konkretne stanowisko pracy. Będą to nabory na wolne stanowiska urzędnicze, ogłaszane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz rekrutacja na pozostałe stanowiska pomocnicze i obsługi, ogłaszana na stronie ŚCPiE w Kielcach.

 

   W pozostałych przypadkach ww. dokumenty (w jakiejkolwiek postaci) nie będą przyjmowane ani przechowywane.