Rekrutacja

Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach

ogłasza nabór na wolne stanowisko:

Konsultanta psychoterapii i interwencji

w Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii

1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy:

 • poradnictwo psychologiczne i/lub psychoseksuologiczne,
 • profilaktyka dzieci i młodzieży,
 • interwencja kryzysowa,
 • psychoterapia indywidualna, socjoterapia.

2. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy – niezbędne :

 • wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie psychologii (studia całościowe magisterskie),
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • kandydat/ka nie może być skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

3. Wymagania dodatkowe:

 • odbyte szkolenie (lub w trakcie) w zakresie seksuologii, pomocy psychologicznej, psychoterapii,
 • sumienność, samodzielność, odpowiedzialność,
 • komunikatywność, empatia,
 • wysoki poziom umiejętności interpersonalnych,
 • wysoka kultura osobista,
 • odporność emocjonalna.

4. Miejsce wykonywania pracy:

Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach

 ul. J. Nowaka Jeziorańskiego 65

25-432 Kielce

5. Warunki pracy:

umowa o pracę, 1 etat

6. Wynagrodzenie:

zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki
i Edukacji w Kielcach, ustalonym Zarządzeniem Nr  8/2017 Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach z dnia 30 sierpnia 2017 r. (z późn.zm.)  

7. Wymagane dokumenty i oświadczenia w formie papierowej:

 • podpisane podanie o przyjęcie na stanowisko konsultanta psychoterapii i interwencji,
 • podpisany życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie (dyplom), zaświadczenia   o odbytych szkoleniach,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie1)
 • podpisane oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie, posiadaniu pełnej zdolności do    czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych2)
 • podpisane oświadczenie, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe,3)
 • podpisana informacja o przetwarzaniu danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko konsultanta psychoterapii i interwencji 4) 

8. Termin składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 2 sierpnia 2021 r. (włącznie) w siedzibie Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach, ul. J. Nowaka Jeziorańskiego 65, pokój Nr 27 (I piętro) w godz. od 8.00 do 15.30, w zamkniętej kopercie z napisem „Rekrutacja
na stanowisko konsultanta psychoterapii i interwencji”,
bądź należy przesłać pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu do ŚCPiE) na adres: Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach, ul. J. Nowaka Jeziorańskiego 65, 25-432 Kielce.

9. Inne informacje:

1. ŚCPiE zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych tylko z wybranymi kandydatami. O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru (rozmowa kwalifikacyjna) kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

2. Dokumenty rekrutacyjne złożone po terminie, bez zastrzeżonej formy papierowej, niekompletne – podlegają odrzuceniu w procesie rekrutacji, a kandydat nie jest dopuszczony do dalszego postępowania.

3. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki
i Edukacji w Kielcach, ul. J. Nowaka Jeziorańskiego 65, 25-432 Kielce. Szczegółowe informacje
w zakresie przetwarzania danych osobowych zawiera treść informacji o przetwarzaniu danych osobowych.

3. Informacja o wynikach naboru będzie dostępna na stronie internetowej www.scpie.kielce.eu

1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik Nr 1)

2) oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych ( załącznik Nr 2)

3) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe (załącznik nr 3)

4) informacja o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik Nr 4)

———————————————————————————————————————————————————————————————-

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru, na ww. stanowisko została wybrana Pani Anna Grynda-Komisarczyk, zamieszkała w Kielcach.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydatka jako jedyna spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Na pytania merytoryczne i ogólne związane ze stanowiskiem pracy, o które się ubiegała, udzielała rzeczowych odpowiedzi.
Komisja uznała, że Pani Anna Grynda-Komisarczyk jest odpowiednią kandydatką na ww. stanowisko.
Zmiany dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach rekrutacji

 

W związku z obowiązującymi przepisami prawa i zaleceniami Urzędu Ochrony Danych Osobowych Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach wprowadziło nowe zasady przetwarzania danych osobowych w zakresie rekrutacji. Wszelkie podania oraz curriculum vitae (CV) będą przyjmowane jedynie w uzasadnionym celu, a więc tylko wtedy, kiedy jest prowadzona rekrutacja na konkretne stanowisko pracy. Będą to nabory na wolne stanowiska urzędnicze, ogłaszane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz rekrutacja na pozostałe stanowiska pomocnicze i obsługi, ogłaszana na stronie ŚCPiE w Kielcach.

 

   W pozostałych przypadkach ww. dokumenty (w jakiejkolwiek postaci) nie będą przyjmowane ani przechowywane.