Zamówienia do kwoty 130 tyś zł

Rok 2024

ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące udzielenia zamówienia publicznego, o wartości powyżej kwoty 15 000 zł brutto
a nie przekraczającej kwoty 130 000 zł netto na:


ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE WYKONYWANIA BADAŃ I WYDAWANIA OPINII W
PRZEDMIOCIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU


Archiwum

Rok 2023

Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach

zaprasza do składania ofert…


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości 130 000 zł netto, prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy
z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.),

1. Nazwa i adres Zamawiającego, nr tel., email:
Gmina Kielce – Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach
ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 65
25-432 Kielce
tel. 41 36-76-302, email: centrum@psychoterapia24.com


zaprasza Wykonawców do składania ofert w postępowaniu na:


dostawę i montaż drzwi wewnętrznych oraz demontaż starych drzwi
znajdujących się w budynku Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji z siedzibą w Kielcach,
ul. J. Nowaka Jeziorańskiego 65

2. Opis przedmiotu zamówienia: (pobierz)

Załącznik Nr 1 – formularz ofertowy (pobierz)
Załącznik Nr 2 – wzór umowy (pobierz)
Załącznik Nr 3 – klauzula RODO (pobierz)


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym

w trybie zapytania ofertowego o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 zł netto na:

„Dostawę i montaż drzwi wewnętrznych oraz demontaż starych drzwi znajdujących się w budynku Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach,
ul. J. Nowaka Jeziorańskiego 65”

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia wybrano ofertę złożoną przez firmę:

PUH „GAMI” – Mirosława Gałecka

Ul. Krakowska 291

25-801 Kielce

Cena brutto – 94 225,38 złZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące udzielenia zamówienia publicznego, o wartości powyżej kwoty 15 000 zł brutto
a nie przekraczającej kwoty130 000 zł netto na:


ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE WYKONYWANIA BADAŃ I WYDAWANIA OPINII W
PRZEDMIOCIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU


Archiwum


Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach

Zaprasza Wykonawców
do składania ofert w postępowaniu na:
dostawę i montaż drzwi wewnętrznych oraz demontaż starych drzwi
znajdujących się w budynku Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji z siedzibą w Kielcach,
ul. J. Nowaka Jeziorańskiego 65

Opis przedmiotu zamówienia: pobierz

Załączniki:

załącznik nr 1 – formularz ofertowy

załącznik nr 2 – wzór umowy

załącznik nr 3 – klauzula RODO


Archiwum