Zajęcia dla Dzieci i Młodzieży

Świetlica socjoterapeutyczna dla dzieci

Świetlica socjoterapeutyczna organizowana jest z myślą o dzieciach potrzebujących pomocy psychologicznej. Często korzystają z niej dzieci, których rodzice uczestniczą w innych zajęciach na terenie ŚCPiE.
Dzieci mają do wyboru: gry i zabawy integracyjne, zajęcia relaksujące, rozwijające zainteresowania, np. rysowanie, malowanie, gry planszowe, psychodrama, pomoc w nauce itp. Zadaniem opiekunów jest wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom dzieci, gotowość do rozmowy, zrozumienie, akceptacja, towarzyszenie w zabawie i nauce, wsparcie emocjonalne. Głównym celem zajęć jest dostarczenie dzieciom wiadomości oraz odpowiednio zorganizowanych doświadczeń społecznych zmierzających do wzmocnienia prawidłowego rozwoju osobowości.

Zajęcia profilaktyczno-terapeutyczne „Rodzina Misiów Parpusiaków”

Prowadzone są dla dzieci w wieku 6-12 lat. Obejmują one kurs radzenia sobie z trudnymi sytuacjami np. jak skorzystać z telefonu i gdzie dzwonić w razie problemu, jak poradzić sobie z przerażeniem i wywoływanym przezeń paraliżem zachowania, jak zachowywać się, kiedy przychodzi pijany rodzic i wszczyna awanturę. Poza przećwiczeniem określonych sposobów zachowań mają one również na celu dostarczenie dzieciom wzorca właściwych zachowań, budowanie pozytywnego obrazu siebie, uczenie się rozpoznawania własnych emocji i konstruktywnych sposobów radzenia sobie z nimi, oraz przekazanie informacji o różnych zagrożeniach płynących z używania środków psychoaktywnych.
Każdy cykl 10-20 spotkań na „Kursie radzenia sobie z trudnymi sytuacjami” kończy się uroczystym wręczeniem dyplomów oraz wspólną zabawą. Dzieci z rodzin najbiedniejszych otrzymują legitymacje MZK uprawniające je do bezpłatnych przejazdów z miejsca zamieszkania do świetlicy i z powrotem, co jest możliwe dzięki współpracy i uprzejmości dyrekcji MZK w Kielcach.

Grupa PIWNICA

Grupa socjoterapeutyczna PIWNICA kierowana jest do młodzieży w wieku od 15 do 19 lat, która:

 • chce konstruktywnie zagospodarować czas wolny
 • ma trudności w relacjach rówieśniczych, z dorosłymi, ze sobą samym
 • doświadcza lub doświadczała przemocy
 • chce lepiej sobie radzić z emocjami
 • sprawia problemy wychowawcze, ma kłopoty w szkole
 • chce poznawać i rozwijać swoje uzdolnienia

Celem spotkań jest wspieranie rozwoju i prawidłowe kształtowanie osobowości młodego człowieka, pomoc w lepszym rozumieniu siebie i innych, zdobywanie nowych umiejętności społecznych, pomoc w radzeniu sobie z trudnymi doświadczeniami, uczenie się rozpoznawania, wyrażania i kontrolowania emocji, praca nad pozytywnym poczuciem własnej wartości, poznawanie i rozwijanie talentów, kształtowanie pozytywnych postaw i promowanie zdrowego stylu życia.

Charakter grupy jest półotwarty, zapraszamy w piątki w roku szkolnym od 16.00 do 19.00 (piwnica budynku ŚCPiE).
Informacje w sprawie grupy oraz nabór: Dorota Biłowicka

Grupa ART

Trening Zastępowania Agresji to program wielostronnej interwencji mającej na celu zmianę zachowania młodzieży agresywnej. W ramach treningu proponowane są ćwiczenia dotyczące umiejętności prospołecznych, kontrolowania złości, rozumowania moralnego. Grupa ART utworzona została z myślą o młodzieży gimnazjalnej. Mamy też grupę dla młodych którzy sami bywali ofiarami przemocy rówieśniczej.

Grupa artystyczna AT

Jest to grupa arteterapeutyczna skierowana do młodzieży. Zajęcia odbywają się we wtorki od 17.00 do 19.00 na terenie ŚCPiE. Są one ukierunkowane na rozwój osobowości młodych ludzi.

Arteterapia pozwala na:

 • Rozwijanie własnych działań twórczych;
 • Pozawerbalne porozumiewanie się;
 • Uzewnętrznianie świata własnych przeżyć i odczuć;
 • Zaspokajanie potrzeb: akceptacji, bezpieczeństwa, współuczestnictwa, bycia rozumianym i docenianym;
 • Zrozumienie własnych pragnień i potrzeb;
 • Pobudzenie sensoryczne – wielozmysłowe postrzeganie świata;
 • Poznawanie innych – zmiana punktu widzenia swoich problemów;
 • Akceptacja siebie i innych;
 • Kreowanie przestrzeni, poznawanie dystansu i granic;
 • Relaks, przyjemność i odpoczynek.

W trakcie zajęć wykorzystywane są różne techniki artystyczne: szkic ołówkowy, rysunek pastelami, collage, papieroplastyka, frotaż, witraż, biżuteria, decoupage, filcowanie , scrapbooking , bransoletki z muliny.
Informacja w sprawie zajęć oraz nabór: Katarzyna Śmiłowska

Zajęcia muzyczne

Kierowane są do młodzieży w wieku od 15 do 20 lat.

Zajęcia muzyczne dają możliwość rozwijania swoich uzdolnień w grze na instrumentach, wyrażania własnych emocji oraz lepszy wgląd w emocje poprzez grę na instrumentach, zwiększanie poczucia własnej wartości, integracja w gronie rówieśniczym. Młodzież na zajęciach ma możliwość indywidualnie rozwijać własny warsztat umiejętności muzycznych jak również poprzez tworzenie muzyki z rówieśnikami w zespole muzycznym.
Spotkania odbywają się w poniedziałki i wtorki w godzinach od 15.00 do 19.00
Informacja w sprawie zajęć oraz nabór: Michał Młynarczyk.

Grupa „ Antrakt”

Celem działania Grupy teatralnej Antrakt jest zdobycie umiejętności w zakresie posługiwania się technikami teatralnymi i tworzenia własnych form teatralnych, oraz ich doskonalenie.

Grupa ma również na celu rozwój umiejętności komunikowania się w ”pracy zespołowej”, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania własnych emocji, oraz sposobów reagowania i rozwiązywania sytuacji konfliktowych. Stanowi przestrzeń do rozmawiania o ludziach młodych i z młodymi ludźmi. Grupa działa w ramach projektu „Teatr Działa” organizowanego przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, w którym uczestniczy Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach.

Kierowana jest do uczniów Technikum i Liceum.

Trwa nabór uczestników na spotkania, które rozpoczną się od wrześniu 2021r.

Grupa ma charakter socjoterapeutyczny, jest grupą otwartą, co oznacza że mogą do niej dochodzić inne osoby w trakcie jej trwania.

Dzień tygodnia oraz godziny spotkań zostaną ustalone podczas pierwszego spotkania grupy.

„Do Antraktu zapraszamy, bo przygodę zaczynamy.
Teatr – żadna tajemnica, bawi, uczy i zachwyca.
Poznasz siebie, innych ludzi, niech Twój talent się obudzi.
Do Antraktu zapraszamy bo przygodę zaczynamy.
Kurtyna w górę, scena jest nasza, jak chcesz dołączyć – Antrakt zaprasza”.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w naszej grupie zapraszamy do kontaktu :

Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji  
ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 65
tel. 41 3676788 – kontakt z mgr Katarzyną Śmiłowską, mgr Dariuszem Łuczakiem.